OSP Kamieńskie Młyny

         

Strona dofinansowana z Urzędu Miasta Woźniki

Losowe zdjęcie

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ


 

w Kamieńskich Młynach


 


 

R o z d z i a ł  I


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 


 

§ 1


 

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Kamieńskich Młynach. zwane dalej OSP.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest Kamieńskie Młyny, ul. Romanowska 4

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości sąsiednie położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6

OSP może wchodzić w Związki OSP lub z nich występować.

§ 7

OSP może posiadać sztandar, uzywać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrebnych przepisach.

§ 8

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.


 


 


 


 


 

R o z d z i a ł I I


 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


 

§ 9


 

Celem OSP jest:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi istytucjami i stowarzyszeniami.

 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń.

 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i sposobach ochrony przed nimi.

 4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.


 

§ 10


 

Zadania i cele wymienione w § 9 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

 1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej dzielnicy własnej i udzielaniu pomocy wzjemnej w rejonach sąsiedzkich,

 2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

 3. przedstawianie organom samorządu terytorialnego i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

 4. prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną,

 5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

 6. organizowanie zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

 7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


 

R o z d z i a ł I I I


 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


 

§ 11


 

 1. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolnośc do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. Młodzież w wieku poniżej 16 lat i niepełnoletni w wieku 16- 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą należeć do OSP i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Osoby fizyczne wymienione w art 44 Ustawy s nia 07.04.1989 Prawo o stowarzyszeniach i osoby prawne mogą być jedynymi członkami wspierającymi OSP.

§ 12


 

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstwie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków czynnych

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§ 14


 

Członkiem czynnym może być osoba fizyczna, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej”.


 

§ 15


 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działaności. Członek wspierający – osoba fizyczna, a przypadku osoby prawnej jej przedstwiciel ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania. Ma on prawo korzystać z urzadzeń i sprzętu będacego własnościa OSP.

§ 16


 

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.

Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.


 

§ 17


 

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP.

 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

 4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 5. używać munduru i odznak.

§ 18


 

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP.

 2. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.

 3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

 4. dbanie o mienie OSP.

 5. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 19


 

Członkowie czynni tworzą się jednostkę operacyjno-techniczną OSP.


 

§ 20


 

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystapienia z OSP

 2. wykluczenia prze władze OSP z powodu prowadzenia działaności sprzecznej z postanowieniami ninienjszego statutu.

 3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy.

 4. Likwidacji OSP

 5. śmierci członka czynnego i honorowego.

 6. Likwidacji osoby prawnej będacej członkiem wspierającym.


 

§ 21


 

Wykluczenie następuje na podstwie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysluguje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania OSP w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołana osoba nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w 17 i 18 nienijszego statutu.

§ 22


 

W przypadkach szczegolnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu Osp. Wykluczenie także wymaga zatwierdzenia przez najbliższe walne zebranie.


 

§ 23


 

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

R o z d z i a ł I V


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 24

Władzami OSP są:

 1. walne zebranie członków,

 2. zarząd,

 3. komisja rewizyjna.

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


 

§ 25


 

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.


 

§ 26

w walnych zebraniu biora udział:

 1. z glosem decydującym – cżłonkowie czynni i honorowi

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający


 

§ 27


 

Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§ 28

Zwyczjane walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze ra na rok.

§ 29

1. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo wyborcze dokonuje wyboru spośród siebie:

- 5-9 członków zarządu

- 3-5 członków komisji rewizyjnej

- delegatów na zjazd Związku OSP, którego cżłonkiem jest OSP

2.Kadencja władzy Osp trwa 5 lat

3. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych kandydatów.

§ 30


 

Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP w następujących okolicznościach:

 1. na podstawie uchwały zarzadu OSP

 2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

 3. na żądanie 1/3 liczby członków OSP.

 4. Na żądanie Związku OSP, którego członkiem jest OSP

 5. na żądanie właściwego miejscowo zarządu Gminy


 

§ 31


 

Nadzwyczajne walne zebranie powinno być zwołanie w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 32


 

Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porzadku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.


 

§ 33


 

Do kompetencji walnego zebrania OSP należy:

1. Wybór zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na zjazd związku OSP do którego należy OSP

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków oraz sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.

3. Uchwalenie rocznego planu działaności i budżetu OSP

4. ustalanie wysokości składki członkowskiej.

5. udzielenia absolutorium ustępujacemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej.

6. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

7. Podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP

8. Podejmowaniu uchwał o wstąpieniu bądź wystąpieniu ze Związku OSP RP lub innego związku OSP.

9. Podejmowanie uchwał w nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych będących własnością OSP.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisow i darowizn.

§ 34


 

1. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków

2. Uchwały walnego zebraniaopórcz spraw personalnych zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym

3. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania

§ 35


 

Uchwały walnego zebrania w sprawach personalnych zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Głosowanie może być jawne jeśli żąda tego większośc uprawnionych do głosowania.


 

§ 36

Uchwały walengo zebrania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości,zmiany statutu, rozwiązania OSP i nadania honorowego członkostwa są podejmowane większością 2/3 gólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby cżłonków.


 

§ 37


 

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołac ponownie walne zebranie wg tego zamego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminiepodejmuje uchwałe bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,zmiany statutu, rozwiązania OSP, przystapienia i wystapienia ze zwiuązku OSP oraz wyboru do władz OSP.


 

§ 38


 

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.


 

2. ZARZĄD


 

§ 39


 

 1. Zarząd wybrany przez walne zebranie pełni funkcję organu wykonawczego OSP

 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1-2 wiceprezesów i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza.

 3. Niezależnie od wybranych osób w skład zarządu wchodzi Naczelnik Straży który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępca. Obaj wykonują zadania związane z działanością operacyjno -techniczna OSP.

 4. Naczelnika i Zastępcę Naczelnika powołuje i odwołuje Komendant Rejonowej Państwowej Strazy Pożarnej spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd OSP po zaciągnieciu opinii właściwego miejscowo Zarządu Gminy.

§ 40


 

 1. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. Dokooptowanie wymaga zatweirdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.


 

§ 41


 

Do zadań zarządu należy:

 1. reprezentowanie interesów OSP.

 2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.

 3. zwoływanie walnego zebrania.

 4. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków zarządu a także o adrsie siedziby OSP najpóźniej w ciagu miesiąca od momentu wyboru.

 5. Niezłowczne zawiadomienie sadu rejestrowego o zminach w statucie.

 6. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych

 7. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.

 8. udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działanością.

 9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

 10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

 11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

 12. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

 13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

 14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania


 

§ 42


 

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokszłtem prac zarządu.


 

§ 43


 

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.


 

§ 44


 

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.

 2. Uchwały zarzadu podejmowane są zwykła większością głosow. W razie równej liczby głosów rostrzyga głoś przewodniczącego posiedzenia.

§ 45


 

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP dwie osoby: prezes i skarbnik, lub wiceprezes (po udzieleniu mu pełnomocnictwa przez prezesa) i skarbnik.


 

§ 46

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do kompetencji naczelnika straży należy:

 1. Wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

 2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

 5. Dowodzenie jednostką operacyjno-techniczną w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

 7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.


 

§ 47


 

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę ustną,

 2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

 3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

 4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.


 

§ 48


 

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne,

 2. nagana w rozkazie naczelnika straży ,

 3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.


 

3. KOMISJA REWIZYJNA


 

§ 49


 

 1. Komisja rewizyjna wybrana przez walne zebranie jest organem kontrolnym OSP

 2. Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczacego

  § 50

  Do zadań Komisji Rewizyjenj należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

 2. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

 3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.


 

§ 51

Komisja rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najb;lizszym Walnym Zebraniu


 

R o z d z i a ł V

MAJATEK i FUNDUSZE OSP


 

§ 53


 

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. składek członkowskich,

 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

 3. dochodów z majątku i imprez,

 4. ofiarności publicznej,

 5. wpływów z działalności gospodarczej na które OSP otrzyma zgodę właściwych organów.


 

§ 54

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.


 


 

R o z d z i a ł V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP


 

§ 55


 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.


 

§ 56


 

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 57

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.


 

§ 58


 

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, komisjęlikwidacyjna ustala organ rejestrowy.

§ 59

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP w przypadku przynależności do niego lub samorządu terytorialnego gdy do związku OSP nie należy. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.